Podczas akcji wyboru następnej petycji składanej przez Generator, kiedy to Ambasadorowie będą głosować nad tematem petycji, zgłoszone i opracowane zostało kilkanaście petycji. Źródłem pomysłów byli Ambasadorowie. Petycje zostały opracowane we współpracy Łukasza Zakrzewskiego i pomysłodawców. Niektóre petycje zostały odrzucone na etapie kwalifikacji m.in. ze względów formalnych. Oto te, które przeszły redakcję i spośród nich będą wybierać Ambasadorowie:

Petycja w sprawie wprowadzenia limitu zadłużenia finansowego oraz wprowadzenia referendalnego pozbawienia immunitetu w Polsce

Petycja [PDF]

Autor: Jan Dariusz Chołuj

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku: – wprowadzenia limitu zadłużenia finansowego przez uprawnionego ministra na jaki może zadłużyć nasz kraj zaciągając kredyty lub udzielić gwarancji oraz poręczeń finansowych ( imiennie ) pod karą 10 lat więzienia i przepadku całego mienia za przekroczenie limitu kwoty większej jak 5 % rocznego PKB Polski ( licząc PKB w danym roku co zaciągnięto kredyt) . ( np. Kredyt zaciągnięty w Korei Południowej bez wiedzy narodu polskiego przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka na zakup broni – chyba , że nastąpi to po wcześniejszym uzyskaniu poparcia i zgody większości zwykłej Sejmu i Senatu – Parlamentu RP ). – wprowadzenia referendalnego pozbawienie immunitetu, aby poseł mógł odpowiedzieć przed Sądem za swoje czyny. Jeśli zostaną jemu udowodnione zarzuty, wówczas Sąd zdecyduje czy całkowicie odwoła posła z pełnionej funkcji czy też nie. ( wyrok Sądu decyduje o mandacie posła ) Skoro poseł pełni funkcje w Sejmie czy Senacie na forum ogólnopolskim to tez referendum musi być zorganizowane w całym kraju. Jeśli sprawy dotyczyły by ściśle samorządu regionalnego wówczas należy dokonać zorganizowania referendum regionalnego.

Petycja w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych w kierunku zniesienia podatku od lokat bankowych i obligacji skarbowych

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku zmiany ustawy o podatku od osób fizycznych w kierunku zniesienia podatku od lokat bankowych i obligacji skarbowych.
Uzasadnienie:
Wniosek swój uzasadniam brakiem zgody na podwójne opodatkowanie. Zgromadzone środki zostały już raz opodatkowane w momencie rozliczenia się z podatku dochodowego. Wpłata oszczędności na lokatę lub zakup obligacji skarbowych pozwalają jedynie częściowo ochronić ich wartość przed inflacją, za którą głównie jest odpowiedzialna polityka państwa. Uważam za niesprawiedliwe i nieuczciwe ponowne pobranie podatku od zaoszczędzonych środków.

Petycja w celu zmian w polskim prawie w kierunku: zmniejszenia liczby posłów do 100, likwidowanie senatu, likwidowanie immunitetów posłów i senatorów, ograniczenia możliwości bycia Posłem na Sejm RP do 2 kadencji Sejmu RP

Petycja [PDF]

Autor: Elżbieta Łasak

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku:

  • zmniejszenia liczby posłów do 100
  • likwidowanie senatu
  • likwidowanie immunitetów posłów i senatorów
  • ograniczenia możliwości bycia Posłem na Sejm RP do 2 kadencji Sejmu RP.
Petycja w sprawie ustawowego zakazu wprowadzania aktów prawnych które ograniczały by w jakimkolwiek stopniu prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji na podstawie art. 54 Konstytucji RP

Petycja [PDF]

Autor: Antoni Wrzos

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku:

  • ustawowego zakazu wprowadzania praw powszechnych niższego stopnia, praw lokalnych, regulaminów, statutów, zarządzeń i innych aktów prawnych które ograniczały by w jakimkolwiek stopniu prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji na podstawie art. 54 Konstytucji RP, w tym audio i wideo z miejsc publicznych i publiczno-prywatnych, takich jak drogi i place, parki i lasy, środki transportu publicznego, budynki użyteczności publicznej w tym biblioteki, galerie handlowe, dworce, urzędy pocztowe i komisariaty policji.
  • ustawowego rozwiązania dającego klarowną podstawę prawną do publikacji wizerunku każdej osoby zatrudnionej w jakiejkolwiek formie przez organy władzy, bez jej zgody, pod warunkiem że przedstawia ją w kontekście i podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

Uzasadnienie:
Jak głosi art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 t.j):

  1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
  2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji jedynie na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

W odniesieniu do triet pierwsze.
W związku z niepokojącym sygnałem, jakim było zaaprobowanie przez Parlament ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655 t.j.), w brzmieniu które obejmuje art. 616a, dający organowi właściwemu w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych jak i nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa możliwość arbitralnego koncesjonowania prasy w bliżej nieokreślonych granicach widoczności tegoż obiektu, mając na uwadzę treść art. 31, ust. 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 t.j), w szczególności zapisy art. 1, art. 2. i art. 5. tej ustawy należy stwierdzić że będąc najbardziej ogólnym przepisem, najwyższej rangi art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powinien domyślnie być rozumiany przez wszelkiego rodzaju organa państwowe jako podstawa prawna działania osoby w trakcie pozyskiwania i rozpowszechniania wszelakich informacji, w tym krajobrazu- to znaczy obrazu przedstawiającego jakąś okolicę, ze wszyskimi jego elementami, takimi jak dźwięk, architektura, pojazdy, ludzie czy zwierzęta, pod warunkiem że osoba wykonująca to prawo znajduje się na terenie publicznym, prywatnym-powszechnie dostępnym lub na terenie prywatnym, nie dostępnym publicznie, po uzyskaniu zgody od właściciela terenu. Wszak według art. 31. Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne, położenie obiektów było by powszechinie znane choćby ze względu na oznakowanie, a tajność działań w granicach tych obiektów można zapewnić po przez odpowiednie ogrodzenia.
W odniesieniu do triet drugie.
Ze względu na brak szczegółowego, klarownego prawa w kwestji publikacji wizerunków osób pełniących funkcje publiczne, Adwokaci, Prokuratorzy i Sędziowie biorący udział w procesach wszczynanych przez z inicjatywy osoby pełniącej funkcje publiczne zdają się ignorować zapis art. 5. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, który stanowi że „prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy“, jednak „ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.“ Jak można publikować wizerunku osób pełniących funkcje publiczne, bojąc się pozwu? Publikacja wizerunku konkretnej osoby pełniącej funkcję publiczną umożliwia sprawne wywarcie wpływu społecznego na instytucję która z daną osobą współpracuje i ukazanie konkretnych przypadków zachowań które zasługują na pochwałę lub naganę. Trudno jest oczekiwać prywatności w miejscu publicznym, a co dopiero pełniąc funkcje publiczne, jednak wielu funkcionariuszy państwa, tych w mundurach i tych w garniturach oczekuje pełnej anonimowości, szczególnie w momentach w których wykazują się niekompetencją.
W związku ze wszystkim powyżej, wnioskuję jak na wstępie.

Petycja w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku ustanowienia przepisu by wszelkie ustawy skutkujące zaciąganiem pożyczek przez rząd (w imieniu wszystkich obywateli), w tym ustalania deficytu w ustawie budżetowej były podejmowane(podobnie jak zmiana Konstytucji RP) przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów

Petycja [PDF]

Autor: Artur Piasecki

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku ustanowienia przepisu by wszelkie ustawy skutkujące zaciąganiem pożyczek przez rząd (w imieniu wszystkich obywateli), w tym ustalania deficytu w ustawie budżetowej były podejmowane(podobnie jak zmiana Konstytucji RP) przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Uzasadnienie:
Każda pożyczka rządowa obciąża każdego obywatela w stopniu na który większość by sobie nie pozwoliła kierując osobistymi finansami mając w perspektywie cele na jakie wydaje te pieniądze rząd w czasie pokoju. Obecne deficyty finansowane z pożyczek sięgają skali jaka w przeszłości mogła funkcjonować wyłącznie w czasie prowadzenia wojny. Natomiast życie państwa na kredyt stało się już rutyną i pojęcie tego czy nas na coś stać lub nie przestaje w ogóle funkcjonować w opinii publicznej. Pożyczki zaciąga rząd samodzielnie bez konsultacji z sejmem i bez związku z ustawą budżetową. Taki brak rozsądku skutkuje powstawaniem tzw dziur budżetowych, które zasypuje się, jak nie z pożyczek, to z mozolnie zbieranych funduszy emerytalnych, albo ze sprzedaży za bezcen państwowych przedsiębiorstw, albo chociaż udziałów najlepszych z nich. Jak palenie w piecu cennymi meblami na które ciężko pracowali w przeszłości nasi ojcowie i matki. Niektórzy z nas zdają sobie sprawę że mało ważne sprawy operujące na tylko emocjach mają wielko nośność, a poważnym zobowiązaniom jak publiczny dług nie udziela się adekwatnego rozgłosu. Ale konieczność zasięgania opinii i decyzji na forum jaki stanowi parlament może zahamować spiralę zadłużania w jaką wpadamy jako naród na całe pokolenia i od wszechstronnego uzależnienia od bezwzględnych pożyczkodawców.

Petycja w sprawie zmian w polskim prawie w kierunku by podatek od czynności publiczno-prywatnych pojawiał się dopiero od kwoty 100 000 zł

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

Treść:
W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku by podatek od czynności publiczno-prywatnych pojawiał się dopiero od kwoty 100 000 zł.
Uzasadnienie:
Obecna forma tego podatku ma formę łupieżczą. Szczególnie cierpią na nim ludzie, których ledwo stać na zakup np. taniego auta „trupka”, za kilka tysięcy złotych, które służy im jak tlen do życia, żeby dojechać ze swojej wioski do miejsca pracy. Często wskutek tego podatku rezygnują z droższego, bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego auta. Dodatkowo zmiana ta pozwoli wyeliminować patologie w postaci wpisywania na umowy kwoty niższej, niż zapłacona została w rzeczywistości. Przez ten obecny podatek od „dobra luksusowego” ludzie tracą oszczędności życia-bo pan handlarz wpisuje mniej na umowie, żeby mniej podatku zapłacić od sprzedaży. Tym samym wbija na minę biednego „kowalskiego” bo on nieświadomy myśli sobie: „dobra faktycznie ja też mniej stówkę zapłacę do skarbówki”. Budzi się później gościu oszukany z autem, które jest śmietnikiem. Wraca do handlarza i już nic nie może zrobić, bo na umowie wpisali mniej… Pozwoli ta zmiana na stworzenie świata, w którym handlarz będzie musiał zapłacić podatek i to się zwróci skarbowi państwa, a „Kowalski” nie będzie chciał wpisać mniej bo nie  zaoszczędzi tych 50 złotych i nie wbije się na minę. Finalnie wyjdzie to na plus dla wpływów do skarbu państwa.

Petycja w sprawie: 1) wprowadzenie referendum jako instrumentu decyzyjnego w takich obszarach jak prawa obywatelskie, etyka, czy kwestie społeczne 2) aby decyzje gospodarcze w Sejmie były podejmowane z liczniejszym udziałem specjalistów

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa w kierunku:

1. Referendum w Kwestiach Światopoglądowych: Uważamy, że kwestie dotyczące światopoglądu, takie jak prawa obywatelskie, etyka, czy kwestie społeczne, powinny być przedmiotem bezpośrednich decyzji obywateli. Dlatego postulujemy wprowadzenie referendum jako instrument decyzyjnego w tych obszarach. Taka forma partycypacji obywatelskiej umożliwi nam aktywne uczestnictwo w kształtowaniu fundamentalnych wartości społeczeństwa.

2. Decyzje Gospodarcze a Sejm z Liczniejszym Udziałem Specjalistów (uzupełnienie): Sejmu wówczas skupi się tylko na aspekcie gospodarczym i ekonomicznym kraju. Jednak, aby zapewnić fachową ocenę, uważamy, że skład Sejmu powinien obejmować większą liczbę specjalistów z różnych dziedzin ekonomicznych. Ci eksperci powinni być wybierani na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, a ich głosy powinny być kluczowym elementem procesu decyzyjnego. Jednocześnie sugerujemy, aby nie wprowadzać ograniczeń co do kandydatów do Sejmu, umożliwiając swobodny dostęp dla wszystkich obywateli. Niemniej jednak, w przypadku gdy w Sejmie przestaną być procedowane sprawy związane ze światopoglądem, posłowie będą oceniani i rozliczani przez naród głównie za ich zaangażowanie w kwestie ekonomiczne i gospodarcze. Takie podejście skoncentruje wysiłki reprezentantów na zagadnieniach mających bezpośredni wpływ na rozwój kraju, zachowując jednocześnie ich swobodę w wyrażaniu poglądów światopoglądowych poza obrębem
Sejmu.

Dążymy do stworzenia Sejmu, w którym decyzje ekonomiczne są podejmowane na podstawie analizy konkretnych danych, prognoz ekonomicznych oraz długofalowego wpływu na społeczeństwo. Pragniemy, aby polityka gospodarcza była bardziej zrównoważona, oparta na racjonalnych założeniach ekonomicznych i przede wszystkim służyła dobru ogółu społeczeństwa.

Petycja w sprawie zmiany polskiego prawa dotyczącego przyznawaniu świadczeń socjalnych (m.in 500+ oraz świadczeń przyznawanych przez lokalne MOPS-y).

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmiany polskiego prawa dotyczącego przyznawaniu świadczeń socjalnych (m.in 500+ oraz świadczeń przyznawanych przez lokalne MOPS-y).

Świadczenie 500+ powinno być uzależnione od statusu pobierającego go na rynku pracy. Inaczej – świadczenie powinno wspomagać pracujących a nie propagować życia za czyjeś składki i podatki. Świadczenia z MOPS-u powinny być przyznawane po dokładnym rozpatrzeniu wniosku (wizja lokalna, zapytanie do szkół i innych instytucji państwowych). Przyznanie świadczenia nie może kończyć sprawę wniosku i powinno się kontrolować przepływy pieniężne i ich faktyczne przeznaczenie oraz czy pomoc materialna nie jest w jakiś sposób sprzedawana lub zamieniana na środki, które są przeznaczone
na inne cele.

Petycja w sprawie zmian w polskim prawie w kierunku by zakazano cenzury słowa.

Petycja [PDF]

Autor: Jacek Kosowski

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku by zakazano cenzury słowa.

Uzasadnienie:
Wolność wypowiedzi jest nieodzownym warunkiem rozwiązywania wszelkich problemów w sferze publicznej, ponieważ wszyscy jesteśmy uczestnikami życia publicznego. Zakaz swobodnego wypowiadania się wiąże się w nieunikniony sposób z cenzurą, a więc i powstaniem roli cenzora, który w ochronie swoich interesów mógłby próbować blokować zmiany korzystne dla ogółu i jednostki, której wypowiedź cenzor próbuje blokować. Niektórzy mogliby podnieść argument, że wolność wypowiedzi dla każdego oznaczałaby wprowadzenie szumu informacyjnego, jednak doświadczenie pokazuje, że to właśnie blokowanie wypowiedzi prowadzi do ułatwień w szerzeniu kłamstwa osobom uprzywilejowanym.
Czy można twierdzić, że żyjemy w demokracji, jeśli jednocześnie obywatele nie mają możliwości wyrażania SWOJEGO GŁOSU? Czy można GŁOSować niemo? Nie można! Nie bójmy się rozmawiać tylko dlatego, że ktoś może szantażować nas oskarżaniem o mowę nienawiści czy nietolerancję. Nie pozwólmy narzucić nam czyjejś prawdy! Wyzwolenie zaczyna się wolności słowa, a zniewolenie od jej zabronienia!.

Petycja w sprawie zmian w polskim prawie dotyczącym czynnego prawa wyborczego

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie wyborczym w kierunku:

1. Jeżeli rodzina ma przykładowo 3 niepełnoletnich dzieci to rodzice powinni mieć prawo oddania 3 dodatkowych głosów w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci.
Uzasadnienie: przyszłością każdego kraju są dzieci i osoby które te dzieci wychowują.

2. Wprowadzenie konieczności odpowiedzi na 5 prostych pytań przed oddaniem głosu. Mniej jak 3 poprawne odpowiedzi powinny uniemożliwić udział w głosowaniu.
Uzasadnienie: Prawo do głosu powinny mieć osoby które mają jakiekolwiek pojęcie o tym jak działa gospodarka, społeczeństwo i system polityczny w Polsce.

Petycja w sprawie zmian w polskim prawie w kierunku zmiany przepisów dotyczących ochrony lokatorów.

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku zmiany przepisów dotyczących ochrony lokatorów.

Uzasadnienie: obecne przepisy zapewniają ochronę nieuczciwym lokatorom i najemcom uniemożliwiając ich legalną eksmisję przez lata narażając uczciwych właścicieli mieszkań na duże straty finansowe.

Petycja w sprawie powołania komisji sejmowej która zbadałaby legalność pomocy finansowej i rzeczowej dla Ukrainy oraz koszty takiej pomocy dla Skarbu Państwa RP.

Petycja [PDF]

Autor: Marek Krześniak

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie powołania komisji sejmowej która zbadałaby legalność pomocy finansowej i rzeczowej dla Ukrainy oraz koszty takiej pomocy dla Skarbu Państwa RP.

Petycja w sprawie zmiany prawa umożliwiająca nagrywanie i udostępnianie wizerunku wszystkich pracowników publicznych

Petycja [PDF]

Autor: Konrad Szulim

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany prawa umożliwiająca nagrywanie i udostępnianie wizerunku wszystkich pracowników publicznych.

Uzasadnienie:
Wszyscy pracownicy publiczni otrzymują wynagrodzenie z podatków i każdy obywatel powinien mieć prawo do oceny pracy takich pracowników – oni pracują dla nas. Są to pracownicy publiczni więc podczas wykonywania swoich służbowych obowiązków nie są osobami prywatnymi i nie powinni mieć powodu do ukrywania swoich działań przed opinią publiczną.

Petycja w sprawie zmiany polskiego prawa dotyczącego prowadzenie winnic poniżej 0,5ha (50 hektolitrów wina) w Polsce

Petycja [PDF]

Autor: brak zgody autora na ujawnienie personaliów

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w sprawie zmiany polskiego prawa dotyczącego prowadzenie winnic poniżej 0,5ha (50 hektolitrów wina) w Polsce w kierunku:
– likwidacji banderol, a w zamian ewentualne wprowadzenie podatku/opłaty ryczałtowej dla całości deklarowanej produkcji, tak jak jest to w krajach EU.
– wprowadzenia zerowego podatku Vat dla sprzedawanych win.

Uzasadnienie:
1.W Polsce tą samą miarą traktuje się producenta win w ilości 1 butelki i np. 100 000 butelek. Ten stan rzeczy nie sprzyja rozwojowi produkcji wina. Proponuje się umożliwienie początkującym winiarzom z winnic o powierzchni poniżej 0,5ha produkcję i sprzedaż win bez banderol z zerowym VATem.
2.Polska na tle EU w zakresie przepisów dla winiarstwa/drobnych rolników stała się skansenem i jednocześnie mimo drobnych korekt z poprzednich lat zakładnikiem ustawy pochodzącej z 1982, z okresu stanu wojennego.
3.Zmieniły się czasy, okoliczności, członkostwo w EU, a przepisy nadal obowiązują rodem z PRL, które nijak nie mają się do obecnej rzeczywistości, i blokują aktywność mieszkańców wsi na polu winiarstwa.
4.Aktualne przepisy preferują w winiarstwie biznes, osoby z dużym kapitałem, generują znaczne nakłady na produkcję, co w związku z przepisami EU dot. wolnego handlu (także winem) może prowadzić do nadużyć ze strony tegoż biznesu w postaci nieuczciwych praktyk w imporcie/obrocie winem, i blokować autentyczne, własne, jakościowe winiarstwo, które mogą zagwarantować drobni producenci, poprzez odpowiedni dobór odmian, w tym ekologicznych, jak to jest w krajach EU czy Szwajcarii.
5.Liberalizacja produkcji dla drobnych winiarzy może doprowadzić do poprawy jakości produktów winiarskich, oraz stabilizacji cen, które obecnie prezentują znaczący przerost formy nad treścią, gdyż produkowane w Polsce wina są nieproporcjonalnie drogie w stosunku do prezentowanej jakości, i powszechnie dostępnej zagranicznej konkurencji.
6.Poprawa walorów turystycznych poszczególnych lokalizacji w Polsce w związku z aktywnym rozwojem enoturystyki, aktywizacja gospodarcza terenów dotąd niewykorzystywanych w tym zakresie.

Petycja w sprawie zmian w polskim prawie w kierunku wprowadzenia możliwości podpisania listy poparcia za organizacją referendum lokalnego podpisem elektronicznym.

Petycja [PDF]

Autor: Paweł Broda

W imieniu niżej podpisanych ambasadorów i sympatyków inicjatywy społecznej Generator Referendów składam niniejszą petycję w celu zmian w polskim prawie w kierunku wprowadzenia możliwości podpisania listy poparcia za organizacją referendum lokalnego podpisem elektronicznym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985).

Uzasadnienie
Referenda lokalne stanowią kluczowy element demokracji bezpośredniej, umożliwiając obywatelom bezpośredni wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. Wprowadzenie podpisu elektronicznego znacząco usprawniłoby proces zbierania podpisów, umożliwiając szybsze i efektywniejsze ich gromadzenie. Automatyzacja procesu weryfikacji podpisów przyczyniłaby się do zwiększenia przejrzystości i wiarygodności całego procesu, eliminując ryzyko błędów ludzkich oraz potencjalnych nadużyć. Przykładem negatywnych konsekwencji obecnego systemu jest sytuacja, która miała miejsce podczas zbierania podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Kontrowersje wokół weryfikacji zebranych podpisów doprowadziły do wielomiesięcznej batalii sądowej, z finałem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Podważyło to zaufanie obywateli do procedury referendalnej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/mariuszmaciolekM oraz https://rpt23.pl/index.php/aktualnosci/.

Ważne jest również, aby zachować możliwość składania podpisów w formie pisemnej. Taki krok zapobiegnie wykluczeniu cyfrowemu osób, które nie mają dostępu do nowoczesnych technologii lub nie są z nimi zaznajomione. Dodatkowo, należy podkreślić, że istnieją badania potwierdzające pozytywny stosunek obywateli do cyfryzacji demokracji. Przykładem może być badanie przeprowadzone przez organizację lubbezpośrednio.pl, w którym na pytanie o możliwość elektronicznego podpisywania wniosków o
referendum, 62% respondentów wyraziło pozytywną opinię. Kwestie techniczne – spostrzeżenia od ekspertów z dziedziny informatyki działających w ramach Generatora Referendów Przy tworzeniu odpowiednich przepisów nacisk powinien być położony na umożliwienie zbiórki podpisów z wykorzystaniem już stworzonych i będących w użyciu narzędzi administracji publicznej takich jak Podpis Zaufany. Oprócz wymaganych zmian w prawie pozostaje kwestia stworzenia portalu umożliwiającego takie zbiórki podpisów. Dobrym przykładem elektronicznej zbiórki podpisów jest Kraków, ze swoim serwisem: https://www.bip.krakow.pl/obiu. Portal ten umożliwia elektroniczną zbiórkę podpisów pod Obywatelskimi Inicjatywami Ustawodawczymi za pomocą Podpisu Zaufanego. Docelowym rozwiązaniem mogłoby być rozszerzenie portalu mObywatel tak, aby uniknąć sytuacji w której to każdy samorząd musiałby implementować to samo rozwiązanie od nowa. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że po wprowadzeniu zmian prawnych będących tematem petycji, niezależne organizacje działające w obszarze demokracji bezpośredniej dostaną zielone światło, aby za pomocą prostych serwisów internetowych być w stanie samemu zbierać podpisane elektronicznie wnioski o referenda i następnie przesyłać je w imieniu mieszkańców do wybranej jednostki samorządu. Nie wymaga to modyfikacji czy budowy żadnej dodatkowej infrastruktury informatycznej, wystarczy email/Elektroniczna Skrzynka Podawcza. Wnioskodawca widzi to jako rozwiązanie przejściowe, dopóki nie pojawi się rozwiązanie/a z administracji publicznej. Warto również zaprosić do konsultacji ekspertów ze środowisk demokracji bezpośredniej oraz z dziedziny informatyki. Osoby z Generatora Referendów zgłaszają swoją gotowość do pomocy. W świetle powyższych argumentów, apelujemy o rozważenie wprowadzenia podpisu elektronicznego jako alternatywy dla tradycyjnego sposobu składania podpisów w ramach procedur referendalnych. Taka zmiana przyczyniłaby się do modernizacji demokracji bezpośredniej, zwiększając jej dostępność i efektywność.

Musimy jednak pamiętać, że wybranie propozycji to dopiero początek naszej długiej drogi do sukcesu. Realna zmiana Polski na lepsze wymaga współpracy, determinacji i przede wszystkim aktywnego wkładu ambasadorów wolontariuszy. To dzięki ich nieocenionej pracy i poświęceniu możemy przekuwać nasze idee w konkretne działania. 

Wyzwanie, przed którym stoimy, nie ogranicza się jedynie do zgłaszania petycji. Kluczowe jest ich skuteczne wdrażanie i transformowanie w realne rozwiązania. W tym procesie nieoceniona jest rola każdego wolontariusza, ambasadora i aktywisty społecznego, którzy są naszymi głównymi siłami napędowymi. 

Zachęcamy więc wszystkich, którzy pragną zobaczyć zmiany w naszym kraju, do aktywnego udziału w naszych inicjatywach. Niezależnie od tego, czy dołączysz do naszych szeregów, czy zdecydujesz się na inne formy aktywizmu społecznego, każdy wkład jest cenny. Wspólnie mamy siłę kształtować Polskę według wizji jej obywateli. 

Razem jesteśmy w stanie zbudować silniejszą, bardziej sprawiedliwą i przygotowaną na przyszłe wyzwania Polskę. To współpraca i zaangażowanie każdego z nas tworzy lepszą przyszłość dla naszego kraju. 

 

Dołącz do nas i razem stwórzmy Polskę, o jakiej marzymy!