Proponowane pytania referendalne

Pytania referendalne zaproponowane przez ambasadorów i sympatyków Generatora Referendów.

UWAGA: Poniższe pytania nie przeszły jeszcze analizy prawnej i selekcji. Mają za zadanie pokazać, jakie tematy są ważne dla obywateli i jak wiele spraw mogłoby zostać rozstrzygnięte drogą referendum.

Społeczeństwo

 1. Czy jest Pan/-i za uproszczeniem listy poparcia dla referendum poprzez wykreślenie z niej rubryki adresu zamieszkania?
 2. Czy jest Pani/Pan za tym, aby na wniosek 100 tysięcy obywateli posłowie lub senatorowie tracili swój immunitet?
 3. Czy jest Pani/Pan za możliwością odwoływania z wybieralnych funkcji (poseł, senator) osób skazanych prawomocnym wyrokiem w trakcie pełnienia przez nie swoich funkcji (w wyniku referendum)?
 4. Czy jest Pani/Pan za możliwością odwoływania osób piastujących funkcje radnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) na wniosek dwukrotnie większej ilości osób posiadających czynne prawo wyborcze.w stosunku do ilości osób, które oddały na daną osobę głos w wyborach?
 5. Czy jest Pan/-i za zmianą ustawy o referendum ogólnokrajowym Dz. U. 2003 Nr 57 poz. 507 z dnia 14 marca 2003 r. poprzez wykreślenie Art.63.2 o treści ” . Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć: 1) wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych; 2) obronności państwa; 3) amnestii.
 6. Czy wybory powszechne do Sejmu i Senatu powinny być zgodne z konstytucją?
 7. Czy akceptuje Pan/-i wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych wraz z możliwością automatycznego odwołania posła nierealizującego swojego programu wyborczego?
 8. Czy zgadza się Pan/-i na finansowanie partii politycznych z budżetu (z pieniędzy publicznych)?
 9. Czy akceptuje Pan/-i wprowadzenie zasady wydatkowania z budżetu pieniędzy tylko do poziomu odpowiadającego budżetowym dochodom (budżet bez deficytu)?
 10. Czy akceptuje Pan/-i wprowadzenie konieczności uzyskania przez rządzących (na poziomie krajowym i lokalnym) zgody obywateli (wyrażonej w referendum) na zaciągnięcie kredytu na określony cel?
 11. Czy zgadza się Pan/-i na nieodpłatne przekazywanie majątku państwa polskiego, będącego efektem pracy polskich obywateli, obcemu państwu?
 12. Czy akceptuje Pan/-i zmniejszenie liczby posłów w polskim Sejmie z 460 do 230, a senatorów ze 100 do 32?
 13. Czy jest Pan/-i za ograniczeniem jednorazowego wydatku z budżetu państwa do kwoty 2 miliardów złotych. Wydatek ponad tę kwotę powinien być zaakceptowany przez obywateli w referendum ogólnokrajowym?
 14. Czy jest Pan/-i za tym aby urzędnicy ponosili odpowiedzialność całym swoim majątkiem za błędne decyzje w stosunku do osób fizycznych?
 15. Czy jest Pan/-i za zniesieniem możliwości blokowania kont bankowych bez prawomocnego wyroku o popełnionym przestępstwie?
 16. Czy jest Pan/-i za wprowadzeniem zasady jawności zarobków i majątków osób publicznych?
 17. Czy Polska powinna wystąpić ze struktur politycznych i administracyjnych UE?
 18. Czy chcesz ograniczenia liczby posłów na sejm o połowę?
 19. Czy chcesz ograniczenia liczby senatorów do …. ?
 20. Czy chcesz, aby Senat był wybierany głosami samorządowców
 21. Czy chcesz likwidacji powiatów?
 22. Czy chcesz likwidacji tzw. progu wyborczego do sejmu?

Gospodarka

 1. Czy jest Pani/Pan za tym, aby obowiązek podatkowy powstawał w momencie otrzymania pieniędzy, a nie jak do tej pory w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży?
 2. Czy jest Pani/Pan za tym, aby wszystkie faktury sprzedaży były wystawiane przez centralny program rządowy?
 3. Czy chcesz likwidacji gotówki jako środka płatniczego?
 4. Czy chcesz wprowadzenia Euro zamiast PLN ?

Prawo

 1. Czy jest Pani/Pan za tym, aby Prokurator Generalny był wybierany w Polsce w wyborach powszechnych?
 2. Czy jest Pan/Pani za tym, aby w wyborach powszechnych byli wybierani sędziowie Sądu Najwyższego?
 3. Czy jest Pan/Pani za tym, aby w wyborach powszechnych byli wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego?

Środowisko

 1. Czy akceptuje Pan/-i/ politykę klimatyczną polskiego rządu, prowadzoną pod dyktando UE?
 2. Czy jest Pan/-i/ za ustaleniem w Polsce jednej strefy czasowej (zimowej lub letniej)?
 3. Czy jesteś za wprowadzaniem polityki klimatycznej EU w Polsce, skutkującej m.in. zakazem używania aut spalinowych, węgla i gazu oraz starszych budynków?

Obywatel

 1. Czy akceptuje Pan/-i/ w prowadzenie w Polsce liniowych podatków od indywidualnych dochodów obywateli?
 2. Czy jest Pani/Pan za usunięciem Ust. 3. Art. 65. Konstytucji RP, który brzmi „Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.” aby umożliwić dzieciom stałe zatrudnienie, a co za tym idzie zdobycie przez nie podmiotowości finansowej w swoich rodzinach żeby nie były zmuszone do proszenia rodziców bądź innych krewnych lub kogokolwiek innego o pieniądze na swoje wydatki?

Światopogląd

 1. Czy jest Pani/Pan za tym, aby w Polsce istniał bezwzględny zakaz przerywania ciąży?
 2. Czy jest Pani/Pan za tym aby polskie prawo całkowicie zakazywało aborcji i zarazem w przypadku przerwania ciąży będącego niezamierzonym, a jednocześnie nieuniknionym skutkiem ubocznym zabiegów, operacji i terapii ratujących życie kobiety ciężarnej dawało jej możliwość wyboru?

Zdrowie

 1. Czy Polska powinna wystąpić z WHO?
 2. Czy przymus szczepień dla dzieci i młodzieży powinien nadal obowiązywać?

Edukacja

 1. Czy akceptuje Pan/-i/ uzależnienie wysokości budżetu szkoły publicznej od poziomu (jakości) jej pracy?
 2. Czy akceptuje Pan/-i/ uproszczenie procedury przejmowania szkół publicznych przez stowarzyszenia obywateli (podmioty niepubliczne) poprzez wyłączenie z niej kuratora oświaty?
 3. Czy jest Pani/Pan za zmianą treści Ust. 1. Art. 70. Konstytucji RP z „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.” na „Każdy ma prawo do nauki.” w celu umożliwienia pełnego i całościowego wdrożenia wszystkich założeń oddolnej inicjatywy na rzecz uczynienia szkół podstawowych i ponadpodstawowych placówkami dobrowolnymi oraz wprowadzenia w ich funkcjonowaniu mechanizmów wolnorynkowych zwanej #LexWolnosc?

Zasady tworzenia pytań referendalnych

Uwagi Internautów:

Pierwszym najważniejszym i jedynym postulatem powinna być poprawka do konstytucji w sprawie nadrzędności referendów (czyli głos ludu) ponad głosy parlamentarzystów. Czyli referendum ma mieć moc sprawczą i wykonawczą. Tylko taki zapis spowoduje, że parlament i partie je tworzące będą zmuszone do wykonywania postulatów referendalnych. Z miłą chęcią zangażuje się w ten ruch na emigracji. Pozdrawiam serdecznie.

Abu Dżabi

KONTAKT@REFERENDA.PL

 

GENERATOR REFERENDÓW to oddolna inicjatywa społeczna. Jej celem jest promowanie i wprowadzenie w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ. Za pomocą jej narzędzi (zwłaszcza REFERENDÓW) chcemy sprawić, aby GOVERNING (zarządzenie państwem przez polityków) zostało zastąpione przez GOVERNANCE (współrządzenie).

Chcemy sprawić, by rządzący mający nad nami pełną kontrolę, stali się zarządcami kontrolowanymi przez obywateli.