W odpowiedzi na wspólną interpelację posłów @Suwerenna_POL Ministerstwo Finansów odpowiada, że stanowisko rządu zakłada, że wejście Polski do strefy euro odbędzie się wyłącznie na podstawie decyzji rządu.

Ponadto uważają, że referendum w tej sprawie już się odbyło, a nowe ewentualne referendum w sprawie wejścia Polski do strefy euro byłoby dla rządu niewiążące!

To punkt 8 tej odpowiedzi:

8) Czy w przypadku planów wejścia Polski do strefy euro, rząd planuje przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum?

Wprowadzenie euro wynika z naszych zobowiązań przyjętych wraz z wejściem do Unii Europejskiej. Przed akcesją, w czerwcu 2003 r., rząd Polski przeprowadził ogólnopolskie referendum, w którym zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za przystąpieniem do UE i w konsekwencji za przystąpieniem Polski do strefy euro, ponieważ Polska, ratyfikując traktat akcesyjny, zobowiązała się do przyjęcia w przyszłości wspólnej waluty. O ile referendum w sprawie „czy” Polska ma wejść do strefy euro nie mogłoby być wiążące, o tyle data wejścia do strefy euro pozostaje w gestii polskiego rządu.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Ministra Finansów
Jurand Drop
podsekretarz stanu

Pełna odpowiedź na interpelację nr764 w sprawie wejścia Polski do strefy euro