Poniżej odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 lipca 2023 w sprawie zmian w ustawie o obywatelskieh inicjatywie uchwałodawczej i dopuszczenia składania elektronicznego podpisu:

w nawiązaniu do złożonego przez Pana w dniu 22 marca 2023 r., za
pośrednictwem poczty elektronicznej, wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego załączył Pan projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Poza zakresem konstytucyjnych i ustawowych kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich leży opiniowanie projektów ustaw na wniosek ich inicjatorów. Tym niemniej pragnę zwrócić uprzejmie Pana uwagę, że Rzecznik Praw Obywatelskich już w maju 2016 r. skierował wystąpienie do ówczesnej Prezes Rady Ministrów, postulując
wprowadzenie w polskim systemie prawnym zmian, polegających na stworzeniu możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Treść tamtego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich odnajdzie Pan pod adresem internetowym:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/mozliwosc-skladania-podpisow-drogaelektroniczna-w-ramach-obywatelskiej-inicjatywy-legislacyjnej

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich rozważa skierowanie ponownego wystąpienia w tej sprawie.

Jeżeli to nastąpi, zostanie Pan o tym poinformowany o tym w osobnej korespondencji. Stosowna informacja zostanie również zamieszczona na stronie BIP Rzecznika.

Z poważaniem
Mirosław Wróblewski
Dyrektor Zespołu