Podpisany dokument można znaleźć pod tym linkiem: 20230427-uchwała-PAFERE

1. Utworzenie Projektu Generatora Referendów

W oparciu o pkt 4 i 5 §5 oraz §22 Statutu Fundacji PAFERE tworzy się projekt pod nazwą „Generator Referendów”. Celem projektu jest:

 1. Stworzenie struktury organizacyjnej, która będzie w stanie cyklicznie zebrać w czasie określonym przez prawo właściwą liczbę podpisów pod:
  a/. Wnioskiem o referendum,
  b/. Inicjatywą ustawodawczą,
  c/. Petycją
 2. Opracowanie systemu wyłaniania pytań referendalnych, treści inicjatyw ustawodawczych i treści petycji
 3. Edukowanie w zakresie Demokracji Bezpośredniej.
 4. Promocja idei Samorządności Obywatelskiej,
 5. Krzewienie Odpowiedzialności Obywatelskiej.

2. Liderzy projektu

Na lidera projektu wyznacza się: Jana Kubania ur. 16 kwietnia 1959 roku w Warszawie

Lider może utworzyć Radę Referendalną mianować i odwoływać jej członków, może również wyznaczać koordynatorów dla niezbędnych obszarów zarządzania długo- i krótkoterminowego.

3. Transparentność Projektu GR

Zakłada się, że realizacja projektu będzie finansowana głównie z dobrowolnych donacji. Fundacja PAFERE powoła społeczną Grupę kontroli wpływów i wydatków, której celem będzie zapewnienia transparentności wydatków z pieniędzy darczyńców dokonujących wpłat celowych na projekt Generator Referendów. Na stronie internetowej https://referenda.pl/donacje/ będzie co miesiąc upubliczniane sprawozdanie z wpływów i wydatków z tytułu projektu.

4. Rada Referendalna Projektu GR

W ramach projektu tworzy się Radę Referendalną, która składa się z Lidera Projektu oraz z pozostałych członków w liczbie od 2 do 10 osób. Zadaniem Rady Referendalnej jest stworzenie systemu wyłaniania pytań referendalnych, systemu skutecznego zbierania podpisów oraz opracowanie odpowiedniego regulaminu.

5. Ramy Czasowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27.03.2023

 

 

Jan Kubań /Prezes Zarządu/

Piotr Żak /Wiceprezes Zarządu/